Orescom.net
spojte
pomôžte
zapojte
vytvorte
sledujte
využívajte
zdieľajte
učte
zmeňte
Spojte sa so svojou rodinou, priateľmi, známymi a ľudmi z Vášho okolia.
Pomáhajte si navzájom požičiavaním tovaru a služieb.
Zapojte sa do dobrovoľnej činnosti pre občianske združenia a neziskové organizácie.
Vytvorte projekt, ktorý pomôže Vám a ľuďom, kde žijete.
Sledujte hlasovania Vami volených zástupcov.
Využívajte alternatívne platidlá, ako čas, záplaty.
Zdieľajte Vaše vedomosti a získavajte nové.
Učte sa na Vašej minulosti.
Zmeňte k lepšiemu ten malý kúsok zeme, kde žijete.
Registrovaných: 36 / Online: 0
Pravidlá
Tieto pravidlá vychádzajú z našich princípov a určujú náš vzťah s užívateľmi a ostatnými, ktorí spolupracujú s portálom „WWW.ORESCOM.NET“ (ďalej len ORC). Zaregistrovaním, prihlásením a používaním ORC súhlasíš s týmito pravidlami.
Úvodné ustanovenia>
 1. Portály www.spolocnavec.sk, www.orescom.net sú verejnými internetovými portálmi, poskytujúce fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „používateľ“) rôzne služby.
 2. Služby sú na portáloch poskytované používateľom zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto pravidlách uvedené inak.
 3. Prevádzkovateľom portálov a poskytovateľom služieb je Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D., Nám. Sv. Egídia 108, 058 01 Poprad, e-mail: contact@orescom.net, (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 4. Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované na tejto stránke. Služby prevádzkovateľa sú zo strany používateľov využívané na vlastné riziko a tým používatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto službách vystavení rôznym obsahom, ktoré pre niektorých používateľov môžu byť nevhodné, neslušné a urážajúce.
Dodržiavanie právnych noriem>
Používateľ je pri využívaní služieb na portáli povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľovi oprávneným orgánom.
Definície>
 1. Pod „ORC“ rozumieme služby, ktoré poskytujeme vrátane nášho portálu www.orescom.net.
 2. Pod „informáciou“ myslíme fakty a iné informácie o Tebe, vrátane akcií, ktoré robíš.
 3. Pod „obsahom“ myslíme čokoľvek, čo umiestniš na ORC, a čo nepatrí pod definíciu „informácia“.
 4. Pod „dáta“ myslíme obsah a informácie, ktoré môže tretia strana získať z ORC alebo posielať na ORC.
 5. Pod „používať“ myslíme používať, kopírovať, zverejňovať, zdieľať, upravovať, prekladať alebo vytvárať deriváty z tejto práce.
 6. Pod „aktívny registrovaný užívateľ“ myslíme užívateľa, ktorý bol nahlásený na ORC aspoň raz za posledných 30 dní.
Registrácia používateľa>
 1. Informácie, ktoré používateľ vyplní na portáli v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje v profile používateľa, a to do 14 dní od okamihu, kedy zmena údajov nastala.
 2. Používatelia ORC poskytujú svoje skutočné mená a informácie, a potrebujeme Tvoju pomoc, aby to tak bolo. Tu sú povinnosti týkajúce sa registrácie a udržiavania Tvojho konta:
  1. Budeš udržiavať svoje kontaktné informácie presné a aktuálne.
  2. Neposkytuj žiadne falošné údaje na ORC a nevytváraj kontá pre iných Ty sám bez ich schválenia.
  3. Nevytvoríš si viac ako jeden osobný profil.
  4. Nebudeš používať svoj osobný profil pre komerčný zisk (predávať tvoj status ako reklamu).
  5. Nebudeš používať ORC, keď si odsúdený za sexuálne obťažovanie.
  6. Nebudeš zdieľať Tvoje heslo a umožňovať iným prístup k Tvojmu kontu alebo robiť čokoľvek iné, čo môže ohroziť bezpečnosť Tvojho konta.
  7. Nebudeš presúvať svoje konto niekomu bez toho, aby sme Ti k tomu dali súhlas.
  8. Keď ti zrušíme konto, nevytvoríš si ďalšie bez nášho schválenia.
  9. Ak si zvolíš prezývku pre Tvoje konto, vyhradzujeme si právo odstrániť ju alebo ju zmeniť, keď ju uznáme za nevhodnú.
Zrušenie registrácie>
 1. Používateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že registráciu nemôže zrušiť sám odhlásením alebo iným spôsobom. V prípade, ak má používateľ záujem o zrušenie registrácie, používateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že používateľ je oprávnený ukončiť vzťah s prevádzkovateľom tak, že registrácia môže byť zrušená automaticky potom ako sa používateľ neprihlási na portál aspoň raz v lehote 1 kalendárneho roku od prvého odhlásenia alebo sa používateľ v priebehu 1 kalendárneho roku od posledného odhlásenia ani raz neprihlásil na portál.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie.
 3. Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na portáli po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) používateľa). Po zrušení registrácie používateľa zároveň na portáli zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napríklad príspevky v diskusných fórach, vtipy, recepty a ďalšie), ako aj súkromné príspevky, resp. korešpondencia používateľa s ostatnými používateľmi, ktorých registrácia nebola zrušená.
Zdieľanie údajov a informácií>
 1. Používateľ je sám zodpovedný za všetky údaje a informácie, ktoré umiestni na ORC. Môže si určiť, kam ich umiestni. Mimo toho:
  1. Pre obsah, ktorý je chránený intelektuálnym vlastníctvom, ako fotky a videá ("IP údaje"), nám používateľ dáva nasledujúce povolenie: schvaľuje neexkluzívnu, prednostnú, bezplatnú, celosvetovú licenciu na použitie akéhokoľvek IP obsahu, ktorý umiestni na alebo počas spojenia s ORC ("IP Licencia"). Táto IP licencia platí, kým nezmaže svoj IP obsah alebo svoj účet a dokiaľ jeho obsah bude zdieľaný ostatnými užívateľmi a dokiaľ ho tí nezmažú.
  2. Keď zmažeš IP obsah, ten môže zostať v zálohe počas určitej doby (ale nebude prístupný ostatným).
  3. Sme vďačný za spätnú väzbu alebo iné pripomienky k ORC. Ale chápete, že ich môžeme použiť bez akejkoľvek dohody s Vami a kompenzácie pre Vás (pokiaľ nemáte žiadnu zmluvu na ich ponuku).
Barter a jeho časti>
 1. Pravidlá bartra
  1. Pravidlá slúžia na ochranu pred podvodmi a na dodržiavanie prehľadnosti ponúk.
  2. V ponuke nepíš VEĽKÝMI PÍSMENAMI. Platí to pre nadpis ako aj pre text ponuky. Výnimkou sú začiatočné písmena viet, názvy značiek a oficiálne skratky.
  3. V ponuke nepoužívaj subjektívne prívlastky na ponúkanú vec alebo službu. Popis má byť objektívny.
  4. V zverejňuj iba fotografie, ktorých si majiteľom a je na nich predávaná vec. Fotografie majú dokumentovať reálny stav predávanej veci.
  5. Nezverejňuj rovnaký inzerát viac krát. Ani v prípade, ak sa hodí do viacerých kategórií. Zvoľ tú kategóriu, ktorá najviac vystihuje danú vec.
  6. Fotografie nemôžu obsahovať vodotlač. Výnimkou je vodotlač užívateľského mena predávajúceho.
  7. Do ponuky nevkladaj odkazy typu “Zadarmo k objednávke”, “pri kúpe … zľava ...”, “Vhodný ako darček” a podobne. Takéto informácie môžeš vložiť do podmienok predaja. Takéto “marketingové triky” do bazáru nepatria.
  8. Čo najpresnejšie informácie o stave veci a služby a prípadných vadách vlož do popisu ponuky.
  9. Značku v ponuke zadávaj iba v prípade, ak si si istý, že je to skutočne originálny tovar tej značky. Nevkladaj taký tovar, ktorý je nelegálnou kópiou značky.
 2. Pravidlá používania bartra
  1. Ak ti bol zablokovaná ponuka adminom, nezverejňuj ďalšiu takú istú.
  2. Ak aj po upozornení adminom (blokácia ponuky) naďalej budeš zverejňovať ponuky s rovnakou chybou, pozastavíme ti konto na portáli.
 3. Pravidlá medzi ponúkajúcim a záujemcom
  1. Záujemca rešpektuje podmienky ponúkajúceho.
  2. Ak došlo k dohode medzi ponúkajúcim a záujemcom, obidve strany sa tým zaväzujú tuto dohodu splniť.
  3. Ak dôjde k nečakanej situácii, každá zo strán je povinná čo najskôr o tejto situácii informovať druhú stranu.
  4. Riešenie nečakanej situácie spočíva na vzájomnej dohode oboch strán.
  5. Ak sa ponúknutá služba ukáže ako nedostatočná a tovar sa ukáže ako poškodený alebo inak vadná a pritom o tom nebola v ponuke zmienka, ponúkajúci sa zaväzuje vrátiť všetko čo touto ponukou získal a niesť aj náklady na vrátenie tovaru od záujemcu (napr. poštovné). Takúto vec alebo službu už nemôže vložiť znovu medzi svoje ponuky
Ochrana práv iných ľudí>
Rešpektujeme práva iných ľudí a očakávame, že budeš robiť to isté:
 1. Nebudeš zdieľať obsah alebo robiť také akcie na ORC, ktoré porušujú alebo znehodnocujú práva iných alebo porušujú zákon.
 2. Odstraňujeme všetok obsah alebo informácie, ktoré zverejníš na ORC, ak uznáme, že porušujú tieto pravidlá.
 3. Máš možnosť oznámiť nám porušovanie Tvojho intelektuálneho vlastníctva.
 4. Ak odstránime Tvoj obsah pre poškodzovanie niečích práv, a Ty si si istý, že odstrániť ich bola chyba, môžeš nám to nahlásiť.
 5. Ak budeš opakovane porušovať intelektuálne práva iných ľudí, odstránime Ti konto, ak to bude potrebné.
 6. Nepoužiješ "ORESCOM.NET" bez nášho písomného povolenia.
 7. Neuvedieš žiadne identifikačné dokumenty alebo citlivé finančné informácie na ORC.
Bezpečnosť>
Robíme, čo vieme, aby sme udržali ORC bezpečný, ale bez Tvojej pomoci to nie je možné. Je nutné, aby si dodržiaval nasledujúce povinnosti:
 1. Nezverejňuj alebo inak nezdieľať neautorizovanú komerčnú komunikáciu (ako SPAM na ORC).
 2. Nezbieraj informácie o užívateľoch alebo prístupoch na ORC, nepoužívaj automatické programy (ako bots, robots, spiders alebo scrapers).
 3. Nevytváraj nezákonný multi-level marketing - pyramídové schémy na ORC.
 4. Nenahrávaj vírusy alebo iný škodlivý kód.
 5. Nedomáhaj sa prihlasovacích údajov alebo prístupu na konto patriace niekomu inému.
 6. Netýraj, nezastrašuj a neobťažuj iných užívateľov.
 7. Nezdieľať obsah, ktorý je odporný, výhražný alebo pornografický, podnecuje násilie, obsahuje násilie, nahotu alebo kreslenú nahotu.
 8. Nezdieľať informácie, ktoré obsahujú alkoholický alebo iný obsah pre dospelých bez vhodného vekového obmedzenia.
 9. Neponúkaj žiadne výhry, prémie alebo stávky cez ORC.
 10. Nepoužívaj ORC na nič protizákonné, pohoršujúce, znevažujúce alebo diskriminačné.
 11. Nerob nič, čo môže obmedziť, preťažiť alebo pôsobiť na plynulú prevádzku ORC.
 12. Nenapomáhaj porušovaniu ani neodporuj žiadnemu z týchto zákazov.
Súkromie používateľov>
 1. Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité.
 2. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb používateľovi na portáli, sprístupňovanie týchto údajov ostatným používateľom stránok a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s úst. zákonom o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa úst. zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na stránkach sprístupnené tretím osobám (používateľom).
 3. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.
 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane.
Povinnosti používateľa>
 1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:
  1. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  2. propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
  3. otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
  4. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
  5. ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
  6. odosielať príspevky s erotickým obsahom,
  7. propagovať detskú pornografiu,
  8. otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov,
  9. otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám,
  10. propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb,
  11. otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať,
  12. propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Euróspej únie,
  13. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu ujmu,
  14. obchádzať vyššie uvedené zákazy.
 2. Používateľ sa nesmie snažiť brániť v diskusii na portáli ostatným používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných používateľov.
 3. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na portáli na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie.
 4. Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na portál, ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.
Práva a povinnosti prevádzkovateľa>
 1. Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na portáloch okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah na portáli, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.
 3. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli.
 4. Prevádzkovateľ má právo, kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo, kedykoľvek odstaviť portál, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Používatelia majú taktiež právo, kedykoľvek ukončiť využívanie služieb prevádzkovateľa bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti. Pri ukončení poskytovania služieb prevádzkovateľom a používania služieb používateľom majú prevádzkovateľ a používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi a to v celom rozsahu.
 5. Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb s informovaním používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.
Sporné>
 1. Budeš znášať všetky obvinenia, spôsobené Tvojim správaním na ORC, keď porušíš tieto pravidlá vzhľadom na zákony Slovenskej republiky a/alebo zákony Európskej únie. Zákony sú postavené nad tieto pravidlá. Taktiež budeš znášať všetky obvinenia, ktoré môžu vzniknúť medzi Tebou a nami, bez ohľadu na zákony. S uvedeným súhlasíš svojim prihlásením a preberáš osobnú zodpovednosť pri súdnom pojednávaní v prípade súdnej žaloby.
 2. Ak ktokoľvek vznesie obvinenie na nás z dôvodu Tvojich činov, obsahov alebo informácií, ktoré zverejníš cez ORC, uhradíš škodu a všetky náklady spojené s poškodením mena, stratami a nákladmi všetkého druhu (vrátane zdôvodnených právnych poplatkov a súvisiacich nákladov) vzniknutých z tohoto obvinenia /obvinení.
Iné>
 1. Tieto pravidlá vytvárajú dohodu medzi používateľmi ORC a prevádzkovateľom a nahrádzajú iné predošlé dohody.
 2. Ak niektorá časť z týchto pravidiel sa zdá byť právne neplatná, zostávajúce časti sú plne platné a účinné.
 3. Ak zlyháme pri presadzovaní čohokoľvek z týchto pravidiel, neznamená, že sme to vzdali.
 4. Každý dodatok alebo zrušenie časti týchto pravidiel musí byť urobené, napísané a podpísané nami.
 5. Nebudeš presúvať žiadne z Tvojich práv a/alebo záväzkov z týchto pravidiel niekomu ďalšiemu/tretej strane bez nášho písomného súhlasu.
 6. Všetky naše práva a záväzky z týchto pravidiel sú voľne prevoditeľné v spojení so zlúčením, akvizíciou, podľa zákona alebo inak.
 7. Nič v týchto pravidlách nám nebráni v dodržiavaní zákonov.
 8. Tieto pravidlá neudeľujú výhody žiadnej tretej strane.
Zmena pravidiel>
 1. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Prevádzkovateľ je povinný o zmene pravidiel informovať používateľov. Tieto sú k dispozícii používateľom na ORC.
 2. Po predchádzajúcom upozornení môžeme zmeniť pravidlá. Užívatelia majú možnosť pripomienkovať tieto prípadne zmeny v pravidlách.
 3. Všetky zmeny budú ohlásené minimálne 7 dní vopred. Všetky pripomienky musia ísť cez contact@orescom.net.
 4. Keď viac, ako polovica aktívnych užívateľov bude mať námietky voči prípadným zmenám, tieto zmeny budú predmetom diskusie. A budú pozastavené po dobu 14 dní, dokiaľ nedôjde k prediskutovaniu a ich prípadnej úprave.
 5. Niektoré zmeny robíme z legálnych a/alebo administratívnych dôvodov a/alebo z dôvodu opravy chybného stavu, bez možnosti pripomienkovania.
Záver>
Ak porušíš tieto pravidlá alebo myšlienku týchto pravidiel alebo inak vytvoríš riziko nášho trestného stíhania, zastavíme Ti všetku činnosť na ORC. Upozorníme Ťa cez e-mail alebo Ti obmedzíme prístup na Tvoje konto. Môžeme tiež kedykoľvek zmazať Tvoje konto.

Kontakt
Copyright 2018 © Zdenko Bobovský | Všetky práva vyhradené | Posledná aktualizácia 12.1.2017
Zobrazenie stránky dnes: 17x
Za 7 dní: 1031x